O Uniwersytecie

Lata integracji pokazały i wciąż pokazują, że każde dziecko, niezależnie od swojego stanu psychofizycznego chce się uczyć i ma - na miarę swoich możliwości – bardzo duży potencjał. Opierając się na tym przekonaniu, że wszystkie dzieci czerpią z tego radość, uczą się na wiele sposobów i że nauka nie musi kończyć się po wyjściu z klasy, mając do dyspozycji najlepsze akademickie wzorce i doświadczenie dydaktyczne, podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 czerwca 2009 r. Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
w Katowicach. Mając już 3 letnie doświadczenie rozszerzamy naszą ofertę tworząc Katedrę Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Cieszynie.

 Działalność Katedry jest skierowana do dzieci:

·         z zaburzeniami rozwoju zmysłów,

·         z zaburzeniami rozwoju umysłowego,

·         z zaburzeniami rozwoju ruchowego w tym afazją ruchową,

·         ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi,

·         z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, zespół Aspergera),

·         niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem,

·         wybitnie uzdolnionych.

Celem Katedry jest wszechstronny rozwój każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych jego zainteresowań, wiedzy i umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtowanie intelektu, zapału do nauki oraz osobowości. Chcemy aby warsztaty muzyczne, plastyczne, ruchowe i przede wszystkim zabawa na Uniwersytecie, stała się początkiem wielkiej przygody i okazją na otworzenie „drzwi nauki” oraz drogą do samorealizacji dla wielu takich dzieci. Każde dziecko ma swoje marzenia, a zadaniem dorosłych jest próbować je spełniać.  

Jednocześnie podczas, gdy nasi studenci będą na wykładach i warsztatach to dla ich rodziców, opiekunów planujemy bezpłatne warsztaty między innymi z: z ruchu rozwijającego, kulinarne, kosmetyczne, dietetyczne, „Mądre Dziecko” oraz pedagogizację.

Podczas spotkań naukowych pragniemy również ukazać studentom o specjalnych potrzebach edukacyjnych piękno ziemi cieszyńskiej i zapoznać gości z historią i tradycją regionu. 

Spotkania zaplanowane są w trakcie całego roku akademickiego 2012/2013. W pierwszym i drugim semestrze odbędą się po trzy spotkania. Wykłady i warsztaty będą odbywać się w soboty w godzinach dopołudniowych. Czesne za każdy semestr będzie wynosić 100,00 zł.